Category Archives: Denetim

Yapı Denetim Kanunları Nedir ve Ne İşe Yararlar?

Yapı denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen denetimler, yapı denetim kanunları doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu firmalar, yeni yapılacak olan yapıların kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması için faaliyet gösterirler.

Yapı Denetim Kanunları

Eskiden yapılan binalarda yapı denetim gibi bir zorunluluk yoktu. Bu nedenle deprem, yangın gibi afetler nedeniyle çokça can ve mal kaybı yaşanıyordu. Avrupa standartlarına erişmek için harekete geçen hükümet, yapı denetim sistemi zorunluluğunu getirdi. Denetlenecek unsurlar ve denetim süreci gibi hususları incelemek, kıstasları belirlemek için yapı denetim kanunları çıkarıldı. Bu kanunlarla yapıların her adımda incelenerek güvenli olmadığı takdirde kullanıma sunulmaması amaçlanıyor.

Yapı Denetim Kanunlarına Tabi Olan Yapılar

Yapı denetim 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tüm illerde zorunlu hale getirildi. Ancak yapı denetime girmeyen muaf olan yapılar da mevcut. Bu yüzden yapı denetime giren yapılar veya girmeyen yapıları bilmekte fayda var.

yapı denetleme işiBelediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve 200 m2’yi geçen her türlü yapı ile köy yerleşik alanlarında bulunan ve bodrum katı hariç 500 m2’yi geçen yapılarda yapı denetimi zorunluluğu vardır.

200 m2’yi geçmeyen yapılar ile köylerde 500 m2’yi geçmeyen yapılarda ise yapı denetim zorunluluğu yoktur.

İşte yapı denetimine tabi olan yapılar, yapı denetim kanunlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Yapı Denetim Kanununda Düzenlenen Konular

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun birinci maddesinde: “Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Denilmek suretiyle kanunun amacı açıklanmıştır. Kanunda ise yapı denetim süreci, taraflar arasında yapılacak sözleşmeler, uyulması gereken usuller, kısıtlama ve ya istisnalar, mimar ve mühendislere ilişkin hükümler, usule aykırılık halinin cezai yaptırımı gibi pek çok husus düzenlenmektedir.

Yapı Denetimde Önemli Kanunlar Nelerdir?

Yapı denetiminin temelini oluşturan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’dur. Kanunun son hali 13 maddeden oluşmaktadır. Bu kanunun uygulanmasını gösteren ise Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’dir. Bu yönetmelik 34 maddeden oluşan daha kazuistik bir yapıya sahiptir. Kanunda değinilen pek çok konuyu daha ayrıntılı olarak anlatmış ve sınırlarını belirlemiştir. Bunlar temel olmak üzere yapı denetimde yararlanılan diğer kanunlar şunlardır:

  • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
  • Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
  • Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik
  • Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
  • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
  • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
  • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
  • Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Bu kanunların ilgili hükümleri yapıların yapılması esnasında dikkate alınmalı ve yapının bunlara uygun yapılıp yapılmadığı belirlenmelidir.

İstanbul’da yapı denetim firması arıyorsanız da tavsiyemiz Elmas yapı denetim firmasının buradan adres bilgilerine ulaşarak iletişime geçebilirsiniz.